special projects

main works

news and events

profile

shop

 VIEW PICTURES   VER IMÁGENES   VEURE IMATGES   CAT   ESP   ENG 
picture view all

Macbuth ô la tragèdia escocesa

És un projecte en el qual diferents medis d'expressió artística s'utilitzen per revisitar un clàssic de la literatura des del punt de vista del vestuari. Inspirada pel Macbeth de Shakespeare, per l'evident actualitat de les emocions que representen el fil conductor de l'obra, he creat una sèrie de peces de roba, les quals sorgeixen de la simplificació de les formes d’abrics i vestits del segle XVI shakespearià juntament amb una pinzellada de geometria japonesa que permeten acostar-nos a una imatge moderna del Macbeth. L'ús de materials nobles com la seda o el tafetà simbolitza l'antiguitat del text, mentre materials més moderns com els plàstics i les llanes fredes recorden l'actualitat del seu missatge.

En busca d'un llenguatge visual apropiat per escenificar aquestes peces, el fotògraf Pau Montes, observant que els grans mestres de la representació de teixits eren contemporanis a Shakespeare, es va basar en la pintura del segle XVI per iniciar una sèrie de fotografies, en la qual el chiaroscuro dóna vida a plecs i textures que vesteixen l'essència d'aquesta obra.

Aquestes fotografies són només una fita d'un projecte global i interdisciplinar, anomenat macbuth ô la tragèdia escocesa.

Macbuth ô la tragedia escocesa

Es un proyecto en el cual distintos medios de expresión artística se utilizan para revisitar un clásico de la literatura desde el punto de vista del vestuario. Inspirada por el Macbeth de Shakespeare, por la evidente actualidad de sus emociones que representan el hilo conductor de la obra, he creado una serie de prendas, las cuales surgen de la simplificación de las formas de abrigos y vestidos del siglo XVI shakespeareano juntamente con una pincelada de geometría japonesa que permiten acercarnos a una imagen moderna del Macbeth. El uso de materiales nobles como la seda o el tafetán simboliza la antigüedad del texto, mientras que materiales más modernos como los plásticos y las lanas frías recuerdan la actualidad de su mensaje.

En busca de un lenguaje visual apropiado para escenificar estas prendas, el fotógrafo Pau Montes, observando que los grandes maestros de la representación de tejidos eran contemporáneos a Shakespeare, se basó en la pintura del siglo XVI para iniciar una serie de fotografías, en la cual el chiaroscuro da vida a pliegues y texturas que visten la esencia de esta obra.

Estas fotografías son solo un hito de un proyecto global y interdisciplinar, llamado macbuth ô la tragedia escocesa.

Macbuth ô the scottish tragedy

This is a project within different ways of artistic expression are used to review one of the Literature's Classics according the dressing point of view. Inspired by Shakespeare's Macbeth, due to the evident present of the emotions that symbolize the leitmotiv's play, I've created some garments, which appears from the simplification of dresses and coats' shapes of the XVI shakespearean century, together with a touch of Japanese geometry that allows us to get closer to a modern Macbeth's image. Meanwhile the usage of fine matherials as silk or taffeta symbolize text's antiquity, modern ones as plastic and cool wool remember us that the message is currently alive.

In search of a visual language appropriate for staging these garments, photographer Pau Montes, observing that great masters of texture drawing were contemporaneous to Shakespeare, was based on XVI century painting to iniciate a serie of photographies where the chiaroscuro brings to live pleats and textures that dresses this play's essence.

These photographies are only one landmark of a global and interdisciplinary project, named macbuth ô the scottish tragedy.